شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
دعاي خير خانواده شهيد همراهتان باد
ممنونم از شما صبح جواني!
ba 2
دوست من هم زياد ميرفت ديدار خانواده ي شهيد
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه